tooot/fastlane/screenshots
Zhiyuan Zheng 9a22dc9204 Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
..
en-US Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
zh-Hans Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00