tooot/fastlane/screenshots/zh-Hans
Zhiyuan Zheng 9a22dc9204 Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
..
0_55.png Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00
0_65.png Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00
0_iPad.png Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
0_ipadPro129.png Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
1_55.png Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00
1_65.png Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00
1_iPad.png Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
1_ipadPro129.png Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
2_55.png Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00
2_65.png Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00
2_iPad.png Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
2_ipadPro129.png Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
3_55.png Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00
3_65.png Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00
3_iPad.png Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
3_ipadPro129.png Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00