Commit Graph

5 Commits

Author SHA1 Message Date
Zhiyuan Zheng 9a22dc9204 Correct iPad screenshots 2022-02-04 23:13:32 +01:00
Zhiyuan Zheng 2163fbbabb
Update again 2021-04-15 17:57:53 +02:00
Zhiyuan Zheng 1bf096c7f6
Try with default screenshots 2021-04-15 15:22:58 +02:00
Zhiyuan Zheng 6efcd7c316
Fix wrong locale folder name 2021-04-15 10:58:49 +02:00
Zhiyuan Zheng 9258f4b934
Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00