Commit Graph

156 Commits

Author SHA1 Message Date
Zhiyuan Zheng b96a1ca49b Trying out expo 43 2021-10-24 00:43:00 +02:00
Zhiyuan Zheng 57ecb5fac4 Try minor release 2021-09-16 22:57:29 +02:00
Zhiyuan Zheng 8f2b72c303 Fix fastlane
Patch update do not need to build native apps
2021-05-31 00:09:13 +02:00
Zhiyuan Zheng 20e4ef69ea Ready to release 2021-05-27 12:14:49 +02:00
Zhiyuan Zheng 55401988c7 Merge branch 'v2' into main 2021-05-26 18:09:24 +02:00
Zhiyuan Zheng 4499bb8bae
Updates 2021-05-15 23:08:13 +02:00
Zhiyuan Zheng 32f5af9f95
Release notes need language code
https://github.com/fastlane/fastlane/issues/16700
2021-05-12 19:31:11 +02:00
Zhiyuan Zheng 57b3ef6ea2
Add release note for iOS 2021-05-12 18:17:22 +02:00
Zhiyuan Zheng 1e77df95cd
Fix IDFA details 2021-05-12 17:03:14 +02:00
Zhiyuan Zheng c9964f8d1f
Merge branch 'release' into main 2021-04-19 11:05:54 +02:00
Zhiyuan Zheng 3e52f175b7
Fixes 2021-04-16 14:58:18 +02:00
Zhiyuan Zheng 58a4b9953f
Update fastlane 2021-04-16 13:20:11 +02:00
Zhiyuan Zheng 3955989ab4
Adjust according to Apple reviews 2021-04-16 10:01:08 +02:00
Zhiyuan Zheng b8f5da1092
Replace previous screenshots for iOS 2021-04-16 00:56:35 +02:00
Zhiyuan Zheng 2163fbbabb
Update again 2021-04-15 17:57:53 +02:00
Zhiyuan Zheng 1bf096c7f6
Try with default screenshots 2021-04-15 15:22:58 +02:00
Zhiyuan Zheng 4a641b895b
Another build 2021-04-15 14:16:48 +02:00
Zhiyuan Zheng d572f55360
Fix in-store purchase to false 2021-04-15 11:51:12 +02:00
Zhiyuan Zheng 6efcd7c316
Fix wrong locale folder name 2021-04-15 10:58:49 +02:00
Zhiyuan Zheng 15f2cdc54f
Forgot to add sentry plugin for fastlane 2021-04-11 20:37:06 +02:00
Zhiyuan Zheng 2064ebb5ad
Ready for release 1.0 2021-04-11 19:56:48 +02:00
Zhiyuan Zheng 9258f4b934
Prepare for production release 2021-04-03 11:52:13 +02:00
Zhiyuan Zheng 4be0fb5a5f
Partial fix #90
Now playing gifv won't interrupt existing audio playing. But when switching app state, it still will.
2021-03-29 23:53:49 +02:00
Zhiyuan Zheng d490cae955
Forgot a comma 2021-03-25 01:31:30 +01:00
Zhiyuan Zheng e14d679f33
Try to fix fastlane 2021-03-25 01:20:30 +01:00
Zhiyuan Zheng d80d864bc5
Try out Android APK on GitHub 2021-03-25 00:52:15 +01:00
Zhiyuan Zheng 29289821d5
Adjust build number setting 2021-03-18 09:50:14 +01:00
Zhiyuan Zheng e672b3e9b8
Use old way of installing pods 2021-03-17 23:38:25 +01:00
Zhiyuan Zheng bcb55254f9
Refine RN 0.64 2021-03-16 23:15:37 +01:00
Zhiyuan Zheng d2addd1b11
Attempt to upgrade to RN 0.64 2021-03-16 00:36:32 +01:00
Zhiyuan Zheng 7329c7038b
Bump versions 2021-03-15 22:30:29 +01:00
Zhiyuan Zheng 7e1916989d
Update workflow 2021-03-14 22:22:26 +01:00
Zhiyuan Zheng a23f98842f
Update branching 2021-03-14 21:48:28 +01:00
Zhiyuan Zheng 5fe6cd59f9
Fixed #41 2021-03-14 00:47:55 +01:00
Zhiyuan Zheng 4cf7b79f83
Update fastlane 2021-03-06 21:13:07 +01:00
Zhiyuan Zheng ed9a58355a
Fix details on timeline 2021-03-04 14:11:08 +01:00
Zhiyuan Zheng cc02626adb
Ready for push feature 2021-03-04 01:03:53 +01:00
Zhiyuan Zheng a4a6e9316b
Update Fastfile
According to https://reactnative.dev/docs/next/publishing-to-app-store#1-enable-app-transport-security
2021-03-04 00:51:25 +01:00
Zhiyuan Zheng f3fa6bc662
Rewrite timeline logic 2021-02-27 16:33:54 +01:00
Zhiyuan Zheng 80dfd47d8b
Remove dSYM step
https://github.com/fastlane/fastlane/discussions/17485#discussioncomment-125619
2021-02-17 23:47:21 +01:00
Zhiyuan Zheng 796b0544c4
Updates 2021-02-17 21:39:38 +01:00
Zhiyuan Zheng a9326c381a
Fix android screens 2021-02-13 13:08:34 +01:00
Zhiyuan Zheng c46888acab
Test development branch 2021-02-09 01:16:12 +01:00
Zhiyuan Zheng 29f2bf7457
Test release
Added screenshot package
2021-02-05 01:13:57 +01:00
Zhiyuan Zheng d7d41a44c3
Generate first build 2021-02-04 01:17:54 +01:00
Zhiyuan Zheng e3c4eff420
Test tagging 2021-02-04 01:01:35 +01:00
Zhiyuan Zheng fb31262b23
Test tagging 2021-02-04 00:48:53 +01:00
Zhiyuan Zheng 5ba720138d
Test release 2021-02-03 23:49:18 +01:00
Zhiyuan Zheng e3da2cc300
Try again 2021-02-03 19:13:49 +01:00
Zhiyuan Zheng 43ac7688c5
Try setup_ci 2021-02-03 16:45:43 +01:00
Zhiyuan Zheng 5755e0f832
Try again 2021-02-03 13:30:48 +01:00
Zhiyuan Zheng 1592d0252f
Try again 2021-02-03 08:57:50 +01:00
Zhiyuan Zheng 7c80a15be1
Try again 2021-02-02 23:29:36 +01:00
Zhiyuan Zheng 1a5b21d56a
Preparing for CI test 2021-02-02 22:50:38 +01:00
Zhiyuan Zheng b8aa402c99
Updates 2021-02-01 02:16:53 +01:00
Zhiyuan Zheng 1072d88191
Added fastlane and other updates 2021-01-31 03:09:35 +01:00