Commit Graph

4 Commits

Author SHA1 Message Date
Zhiyuan Zheng 0274a26212 Update Appfile 2022-05-03 10:04:03 +02:00
Zhiyuan Zheng 09ba2ec0a7 Update profiles and building 2022-05-03 00:30:35 +02:00
Zhiyuan Zheng 29f2bf7457
Test release
Added screenshot package
2021-02-05 01:13:57 +01:00
Zhiyuan Zheng b8aa402c99
Updates 2021-02-01 02:16:53 +01:00