New translations strings.xml (Vietnamese)

This commit is contained in:
Eugen Rochko 2024-03-29 22:27:06 -04:00
parent 5cf02e66b7
commit 932cf91800
1 changed files with 19 additions and 0 deletions

View File

@ -685,4 +685,23 @@ Bạn càng theo dõi nhiều người thì nó sẽ càng sôi động và thú
<string name="new_post_notifications_disabled">Bạn sẽ không còn nhận thông báo khi có tút mới.</string>
<string name="mute_conversation">Không quan tâm nữa</string>
<string name="unmute_conversation">Tiếp tục quan tâm</string>
<string name="visibility_unlisted">Hạn chế</string>
<string name="filtered_notifications">Thông báo đã lọc</string>
<string name="filter_notifications">Lọc ra thông báo từ...</string>
<string name="notification_filter_following">Những người bạn không theo dõi</string>
<string name="notification_filter_following_explanation">Cho tới khi bạn duyệt họ</string>
<string name="notification_filter_followers">Những người không theo dõi bạn</string>
<string name="notification_filter_followers_explanation">Bao gồm những người theo dõi bạn ít hơn 3 ngày</string>
<string name="notification_filter_new_accounts">Tài khoản mới</string>
<string name="notification_filter_new_accounts_explanation">Tạo trong vòng 30 ngày gần đây</string>
<string name="notification_filter_mentions">Lượt nhắc riêng tư không được yêu cầu</string>
<string name="notification_filter_mentions_explanation">Được lọc trừ khi nó trả lời lượt nhắc từ bạn hoặc nếu bạn theo dõi người gửi</string>
<string name="allow_notifications">Cho phép gửi thông báo</string>
<string name="mute_notifications">Bỏ qua yêu cầu thông báo</string>
<plurals name="x_people_you_may_know">
<item quantity="other">%,d người bạn có thể biết</item>
</plurals>
<string name="notifications_from_user">Thông báo từ %s</string>
<string name="notifications_muted">Thông báo từ %s đã bị bỏ qua.</string>
<string name="notifications_allowed">%s sẽ xuất hiện trong danh sách thông báo của bạn.</string>
</resources>